2. Käyttäjien ymmärtäminen

<<< Edellinen                                                                                 Seuraava >>>

Suunnittelun lähtökohdatKäyttäjien ymmärtäminenPalvelutarpeen analyysiPalvelun  konseptointi ja toteutusideatPalvelukonseptien testausTulosten  arviointiTulosten viestintä


Uudessa palveluliiketoiminnassa asiakkaan rooli on muuttunut palvelun vastaanottajasta sen aktiiviseksi käyttäjäksi ja usein myös suunnitteluun ja kehittämiseen osallistujaksi. Arjen käyttötilanteiden ja palvelun tuottamiseen osallistuvan verkoston ymmärtäminen on oleellinen edellytys kun luodaan uusia palveluita.

Palvelumuotoilussa käyttäjät osallistuvat kehitystyöhön esim.
•    havainnoimalla palvelutilannetta
•    kertomalla omista palvelukokemuksistaan

Toimivia työmenetelmiä tässä vaiheessa ovat kohderyhmä- ja sidosryhmäanalyysi, havainnointi, luotaimet sekä persoonat.

Case: Managed Outcomes


Projektin tavoitteena on kehittää työkaluja, joilla voidaan tuottaa käyttäjien tarpeisiin paremmin sopivia terveyspalveluja. Osana tutkimusta toteutetaan kyselytutkimus, joka kartoittaa potilaiden käsityksiä terveydenhuoltopalveluista. Saatujen tulosten perustellaan luodaan vaihtoehtoisia malleja erilaisista tavoista järjestää terveydenhuolto tulevaisuudessa.

Managed Outcomes -projektissa tutkitaan terveydenhuoltopalveluita Suomen lisäksi viidessä muussa maassa.

>>> Lue lisää

               

Case: Express to Connect

Keväällä 2010 järjestettiin ikääntyneille, heidän läheisilleen ja kaupungin edustajille REALplay-työpajat. Näissä tilaisuuksissa käytiin Lego-palikoiden avulla läpi vanhenemiseen liittyviä pelkoja ja arjen rutiineja. Yksilöhaastatteluissa pureuduttiin tarkemmin vielä siihen, mitä haasteita ihminen ikääntyessään kohtaa ja miten ikääntymisestä aiheutuvaa sosiaalista tyhjiötä voitaisiin ehkäistä. Projektissa kehitetään verkkopalvelu, joka mahdollistaa ikäihmisten muistelun ja omien tarinoiden kertomisen. Tavoitteena on kohentaa heidän elämänlaatua tieto- ja viestintäteknologian avulla.

>>> Lue lisää